Algemene voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1- Definities
Artikel 2 - identiteit ondernemer
Artikel 3- Toepasselijkheid
Artikel 4- aanbod
Artikel 5- overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Herroepingskosten
Artikel 8 - uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - prijs
Artikel 10 - toelaatbaarheid en garantie
Artikel 11 - levering en uitvoering
Artikel 12 termijnen procedures: termijn, beëindiging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1- Definities

Onder deze algemene voorwaarden:

 1. Niet- betaling : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 2. Consument : een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag : kalender;
 4. Duur : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een geheel van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager : een gelegenheid die de consument of ondernemer in staat stelt persoonlijk behandelde informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en volledige reproductie van de op hem opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om tijdens de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier : Modelformulier voor herroeping, dat door de ondernemer aan de consument wordt aangeboden, kan worden ingevuld wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar geldopname.
 8. Ondernemerschap : natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Onder overeenkomst op afstand wordt verstaan ​​een overeenkomst, in het kader van een door de ondernemer verzorgd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij uitsluitend wordt gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, tot en met het sluiten van het contract;
 10. Telecommunicatietechnologie : hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden : de huidige algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - de identiteit van de ondernemer

Linamina

Voltastraat 137, 5223 CM 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 0031 6 43906705 E-mailadres:  info@hipandgreen.nl

KvK nr:  81474970
BTW-identificatienummer: NL003569291B41

Als de activiteit van de marktdeelnemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel:

Informatie over de Auditautoriteit:

Indien de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarvan zij lid is;
 • de beroepstitel, plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waarin deze is toegekend;
 • Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

 

Artikel 3-Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden gemeld dat de algemene voorwaarden van de ondernemer en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan u worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt ondertekend, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, indien deze naar het oordeel van de consument eenvoudig is mogelijk. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, vermeld dan waar de algemene voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg en kosteloos kunnen worden ingezien, alvorens de overeenkomst op afstand te ondertekenen.
 4. Naast deze algemene voorwaarden is voor het geval dat bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en maakt de consument, in geval van tegenstrijdigheid van algemene voorwaarden, steeds gebruik van de toepasselijke bepaling die het meest geschikt voor hem.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, zullen het contract en deze algemene voorwaarden worden overgedragen aan een andere staat en zal deze bepaling onverwijld consistent worden toegepast op de zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk bij het origineel, wordt vervangen door een bepaling.
 6. Voorwaarden die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, moeten worden gezien "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Eventuele onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen kenbaar te worden gemaakt 'naar de geest' van deze voorwaarden.

 

Artikel 4-aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat voor de consument duidelijke informatie over de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit is met name relevant::
  • prijs inclusief belastingen;
  • Eventuele verzendkosten;
  • hoe de overeenkomst tot stand komt en welke acties daarvoor nodig zijn;
  • of het herroepingsrecht geldig is;
  • De wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
  • de termijn van aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de telecommunicatietechniek anders worden berekend dan het gebruikelijke tarief voor communicatie;
  • Of de overeenkomst na ondertekening wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen is;
  • de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst herstellen;
  • andere talen waarin naast het Nederlands de Overeenkomst kan worden ondertekend;
  • de gedragscode waaraan de ondernemer zich houdt en hoe de consument elektronische toegang kan krijgen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een tijdverrichting.

Optioneel: leverbaar Afmetingen, kleuren, materiaalsoort.

 

Artikel 5-contract

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand zodra het aanbod door de consument is aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen en zorgt hij voor een veilige webomgeving om elektronische overdracht van data mogelijk te maken. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan - binnen de wettelijke kaders - melding maken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de aanvraag bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de onderneming van de ondernemer, waar de consument met klachten terecht kan;
 7. een duidelijke uitleg van de voorwaarden waaronder de consument het herroepingsrecht of het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht heeft;
 8. informatie over garanties en beschikbare service na verkoop;
 9. Ingevolge artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze al aan de consument heeft verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst;
 10. voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een tijdtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Elke deal wordt gesloten onder opgeschorte voorwaarden voor voldoende beschikbaarheid van de respectieve producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Over de levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door de consument of een door de consument aangewezen en vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger is ontvangen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking tegen redelijke voorwaarden en met duidelijke instructies aan de ondernemer worden verstrekt.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer te melden. De consument dient dit te weten met het modelformulier. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, dit betekent bijvoorbeeld een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product is niet teruggekomen bij de ondernemer, de aankoop is een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, wordt de gebruiker bij het aanbod en/of bij de bezorging gericht aan het bedrijf overeenkomstig de verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Opnamekosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de meeste retourkosten voor eigen rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product al teruggenomen is door de webwinkel of dat er een stevig bewijs geleverd kan worden voor een volledige terugbetaling.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, alleen indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 3. tot stand gebracht door de ondernemer in overeenstemming met de kenmerken van de consument;
 4. duidelijk persoonlijk van aard;
 5. onherroepelijk door zijn aard;
 6. het kan snel verslechteren of verouderen;
 7. de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt die geen invloed hebben op de ondernemer;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. audio- en video-opnamen en door de consument ontzegelde computersoftware.
 10. voor Hygiënische Producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
 12. in verband met logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
 13. levering met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de bedenktijd;
 14. met betrekking tot wedden en loterijen.

 

Artikel 9-prijs

 1. Behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven worden de prijzen van producten en/of diensten gedurende de in het aanbod vermelde periode niet verhoogd.
 2. Ondanks het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en geen invloed hebben op de ondernemer. Dit wordt bij het aanbod vermeld, onder voorbehoud van schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na ondertekening van het contract zijn alleen toegestaan ​​op grond van wettelijke regelingen of voorwaarden.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst alleen indien de ondernemer dit voorziet en:
 5. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het product- of dienstaanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten hoeft de ondernemer het product niet tegen de verkeerde prijs te leveren.

 

Artikel 10 - conformiteit en garantie

 1. Verkoper staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, redelijke robuustheids- en/of bruikbaarheidseisen, wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de dag van ondertekening van de overeenkomst beschikbaar zijn. Bij acceptatie staat de ondernemer er verder voor in dat het product geschikt is voor buiten normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Artikelen dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor iedere toepassing door de consument of eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Garantie niet geldig:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • Geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn onderworpen of onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;
  • Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van door de overheid gestelde of te treffen voorschriften omtrent de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord gaat met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan aan dergelijke termijnen geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van voldoening conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de uitreiking, terugbetalen.
 6. Indien regelmatige levering van zaken niet mogelijk is, zal de ondernemer zijn best doen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze de bezorging van een vervangend artikel worden gemeld. Bij omruiling van goederen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf bepaalde en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 termijn procedures: termijn, beëindiging en verlenging

Ontbinding

 1. De consument heeft te allen tijde recht op het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten voor onbepaalde tijd met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. De consument heeft het recht op opzegging voor een bepaalde periode tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, tegen het einde van de bepaalde termijn, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 3. De consument kan een overeenkomst aangaan met de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • opzegging te allen tijde en niet beperkt tot opzegging voor een bepaalde periode of tijd;
  • opzeggen op in ieder geval op dezelfde wijze als door hem is ingevuld;
  • altijd opzeggen met dezelfde door de ondernemer zelf gestelde opzegtermijn.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor een bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, als consument stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten kan door de consument alleen voor onbepaalde tijd worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand en drie maanden voordat de overeenkomst normaal, maar in ieder geval eenmaal een maand-, dag-, bezorg-, nieuws- en weekblad Kranten en tijdschriften kunnen stilzwijgend worden verlengd en zo nodig verlengd.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of actieabonnement) wordt niet stilzwijgend stilzwijgend beëindigd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of actieperiode.

getimed

 1. Indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument de overeenkomst met een opzegtermijn van ten hoogste één maand te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn.

 

Artikel 13-Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in lid 1 van artikel 6. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan na goedkeuring door de consument van de overeenkomst.
 2. De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Bij wanbetaling van de consument is de ondernemer gerechtigd, behoudens wettelijke beperkingen, de vooraf bekende redelijke kosten aan de consument in rekening te brengen.

 

Artikel 14-Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende openbare klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 DAGEN na constatering van de gebreken door de consument volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie dat de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor beslechting van het geschil.
 5. Als er een klacht is kunt u ons telefonisch, per post of per brief bereiken.
 6. De klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zullen de door de ondernemer zelf gekozen of geleverde producten kosteloos worden vervangen of hersteld.

 

Artikel 15-Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weense koopcontract is niet geldig.

Artikel 16-Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen de consument niet schaden en dienen schriftelijk of in een toegankelijke vorm die kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager van de consument te worden vastgelegd.